طبقه بندی
انتخاب موقعیت
نوع خدمات
  1. خانه
  2. تکنالوژی معلوماتی
  3. ISP
  4. شرکت خدمات فناوری فایبر

شرکت خدمات فناوری فایبر

شرکت خدمات فایبرتکنالوژی یک شرکت خصوصی است که دارنده جواز خدمات تکنالوژی مخابراتی (IT/ITC) از وزارت محترم تجارت و صنعت میباشد، همچنین به عنوان یکی از معدود شرکت های است که دارنده جواز نصب وانسالشن سایت های مخابراتی (TTSP) و جواز ملی ارائه انترنت (ISP) از وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میباشد، شرکت خدمات فایبرتکنالوژی به عنوان یک شرکت مرکزی عمل می کند و بر راه حل های فناوری جدید برای مشاغل تجاری، کارخانه ها و سازمان ها تمرکز دارد. ما در VAS (Value Added Service)، توسعه نرم افزار و پایگاه داده و خدمات مشاوره خدمت می کنیم و با OEMs های داخلی و بین المللی شراکت مبتنی بر وظیفه داریم. ما متعهد به ارائه خدمات نوآورانه،مشتری مدار و قوی برای راه حل های فناوری و ارتباطات و VAS در سراسر کشور هستیم که سازمان های دولتی، غیردولتی، بخش های آموزش و شرکت ها را قادر می سازند تا در عملیات و فعالیت های روزمره خود تعالی را دنبال کنند.

https://fibertech.com.af


موقعیت به روی نقشه

پرسش و پاسخ